yes

Ogłoszenie o naborze na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie

Na podstawie art.154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) i  Zarządzenia Organu Prowadzącego Przedszkole Nr 3 im. bł. Ojca Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie naboru do przedszkola na rok szkolny 2022/23  

Ogłaszam nabór do Przedszkola Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Lotniczej 4a w Krakowie rok szkolny 2022/2023.

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 14 lutego do 25 lutego 2022 r., w kancelarii przedszkola. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można pobrać ze strony internetowej przedszkola.
 2. Nabór na wolne miejsca w przedszkolu będzie trwał od 1 marca do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Formularz Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/23 dostępny będzie od 1 marca 2022 na stronie Internetowej przedszkola.
 4. Poniżej opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Kraków, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub dzieci starszych posiadających odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.

 • Przedszkole nie bierze udziału w naborze obowiązującym w przedszkolach samorządowych.
 • Dzieci 6 – letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i dodatkowe.
 • Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w kancelarii przedszkola od 1 do 31 marca w godzinach 14.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do odpowiednich urzędów o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Wyniki rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w przedszkolu w dniu 25 kwietnia 2022 roku do godz. 10.00
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej.

 I ETAP – KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Lp.Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium)Wartość kryterium
w punktach
1.Wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie.)100
2.Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).100
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).100
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).100
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).100

II ETAP – KRYTERIA DODATKOWE

Lp.KryteriumDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriumWartość kryterium
w punktach
  1.Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkolaOświadczenie ustne potwierdzone, dokumentacja przedszkola100
2.Z rodziny ubogiej, objętej opieką MOPSU lub kuratora.dokument poświadczający58
  3.Dziecko obojga rodziców pracujących (w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej) /studiujących w systemie stacjonarnym – z udokumentowanym zatrudnieniem /studiowaniemzaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;   4
  4.Rodzeństwo absolwentówpisemne oświadczenie rodziców zawierające imię, nazwisko i  lata uczęszczania rodzeństwa do przedszkola   3
  5.Dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dzienniedeklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;   2
  6.Przedszkole blisko miejsca pracy jednego z rodziców lub blisko domuz wniosku    1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.14 -25 lutego 2022 r.n. d.
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.1 – 31 marca 2022r .23 maja – 1 czerwca 2022r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym do -konanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.do 4 kwietnia 2022r.do 2 czerwca 2022r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.25 kwietnia 2022r.20 czerwca 2022r.
5.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.26 kwietnia – 6 maja  2022r.21 – 27 czerwca 2022r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.11 maja 2022r.30 czerwca 2022r.

Odnośniki do Kryteriów ustawowych:

 1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.
 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość.
 3. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kraków, 31 stycznia 2022 r.                       dyrektor przedszkola