yes

Pytania rodziców, które najczęściej stawiają w czasie naboru do przedszkola

 


Czy przedszkole Sióstr jest przedszkolem publicznym?

Tak, Przedszkole Nr 3 Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego jest przedszkolem publicznym: Decyzja nr 27/92 Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 30 lipca 1992 r. 

Artykuł 13. Prawa oświatowego stanowi, że przedszkolem publicznym jest to, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, a także wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.


Czy „przedszkole publiczne” znaczy to samo co „samorządowe”?

Nie, to nie to samo. Organem Prowadzącym dla przedszkoli samorządowych jest gmina Kraków.
Organem Prowadzącym nasze przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.


Czy przedszkole bierze udział w naborze organizowanym przez gminę Kraków?

Nie, przedszkole nie bierze udziału w naborze organizowanym przez gminę Kraków. Nie można wpisywać przedszkola jako kolejnego z wyboru we Wniosku dostępnym na stronie miasta.


Czy można, zapisując dziecko do waszego przedszkola, korzystać z Wniosku dostępnego na stronie gminy?

Nie, nie można. Przedszkole udostępnia własny Wniosek na stronie internetowej od pierwszego dnia naboru.


Czy dzieci spoza gminy Kraków mogą brać udział w naborze?

Mogą, jeśli w przedszkolu są wolne miejsca po naborze uzupełniającym.


Czy dzieci 2,5 letnie mogą brać udział w naborze?

Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte do przedszkola, jeśli w przedszkolu są wolne miejsca.


Czy można zapisać dziecko w ciągu roku szkolnego?

Tak, można zapisać, jeśli są wolne miejsca.


Kto decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola?

Jeśli liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza niż ilość miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola. Jeśli chętnych jest więcej niż miejsc, wtedy dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która rozpatruje Wnioski według spełnianych kryteriów.


Czy przyjmowane są wszystkie Wnioski?

Tak, jeśli są dobrze wypełnione. Wszystkie spełniane kryteria należy potwierdzić odpowiednim dokumentem. Jeśli brakuje potwierdzenia i nie jest ono dostarczone do kancelarii przedszkola do dnia posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej, kryterium nie potwierdzone nie będzie brane pod uwagę.


Skąd wiadomo jakie są terminy naboru, kiedy będą wyniki naboru?

Wszystkie terminy są dostępne w „Ogłoszeniu o naborze” które jest publikowane w styczniu na stronie internetowej i w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.


Kto decyduje do którego oddziału zostanie przyjęte dziecko?

Organizacją przedszkola zajmuje się dyrektor przedszkola.


Czym kieruje się przedszkole umieszczając dziecko w takim, a nie innym oddziale?

O tym w którym oddziale znajdzie się dziecko decyduje jego wiek. Na przykład w oddziale I „Maluchy” będą dzieci 3 letnie i najmłodsze czterolatki. W oddziale II „Średniaki” starsze czterolatki i młodsze pięciolatki itd.


Ile dzieci może być w jednym oddziale?

W jednym oddziale może przebywać 25 dzieci. Ze względu na obecną sytuację polityczna możliwe jest zwiększenie liczby dzieci o 3, jeśli w oddziale przebywają dzieci uchodźców wojennych.


Czy przewiduje się dni adaptacyjne dla nowych dzieci?

Proces spokojnej adaptacji jest dla nas bardzo ważny. Przedszkole realizuje program adaptacyjny w którym między innymi przewidziano: spotkanie pod koniec czerwca dla rodziców dzieci nowo przyjętych, dni adaptacyjne pod koniec sierpnia dla dzieci i rodziców, krótszy czas pobytu w przedszkolu dla dzieci w I tygodniu nowego roku w przedszkolu. Adaptacja dzieci przyjętych w ciągu roku przebiega zgodnie z potrzebami dziecka, sugestiami rodziców i nauczycieli danego oddziału.


Czy muszę ponownie składać Wniosek jeśli dziecko już uczęszcza do przedszkola?

Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola nie muszą ponownie składać Wniosku. Podstawą do dalszego uczęszczania do przedszkola jest złożenie Deklaracji woli uczęszczania do przedszkola w następnym roku szkolnym. Jest ona dostępna na stronie internetowej przedszkola i należy ją złożyć w kancelarii przedszkola do końca lutego przed rozpoczynającym się naborem na nowy rok szkolny.